• Cover Gallery
  • Links

Cover Gallery

 
Catal. Sci. Technol., 13, 6146-6152 (2023) ACS Catal., 12, 11108-11117 (2022)  

Yusaku Kodama, Shinya Ariyasu, Masayuki Karasawa, Yuichiro Aiba, Osami Shoji

Keita Omura, Yuichiro Aiba, Kazuto Suzuki, Shinya Ariyasu, Hiroshi Sugimoto, Osami Shoji

 
ChemBioChem, 23, e202200095 (2022) Angew. Chem. Int. Ed., 61, e202112456 (2022) Angew. Chem. Int. Ed., 61, e202111612 (2022)

Yuma Shisaka, Erika Sakakibara, Kazuto Suzuki, Josjua Kyle Stanfield, Hiroki Onoda, Garyo Ueda, Miu Hatano, Hiroshi Sugimoto, Osami Shoji

Asahi Takiguchi, Erika Sakakibara, Hiroshi Sugimoto, Osami Shoji, Hiroshi Shinokubo

Masayuki Karasawa, Kai Yonemura, Joshua Kyle Stanfield, Kazuto Suzuki, Osami Shoji

Chem. Lett., 50, 2025-2031 (2021) Quim. Nova., 44, 982-998 (2021) Chem. Commun., 56, 11026-11029 (2020)

Joshua Kyle Stanfield, Osami Shoji

Joshua K. Stanfield, Kazuto Suzuki, Kai Yonemura, Talita Malewschik, Osami Shoji

Kazuto Suzuki, Yuma Shisaka, Joshua Kyle Stanfield, Yoshihito Watanabe, Osami Shoji

Bull. Chem. Soc. Jpn., 93, 379-392 (2020)(Award Accounts) Chem. Commun., 56, 2546-2549 (2020) ChemCatChem, 11, 4709-4714 (2019)

Yoshihito Watanabe, Yuichiro Aiba, Shinya Ariyasu, Satoshi Abe

Masaki Hibino, Yuichiro Aiba, Osami Shoji

Shinya Ariyasu, Yusaku Kodama, Chie Kasai, Zhiqi Cong, Joshua Kyle Stanfield, Yuichiro Aiba, Yoshihito Watanabe, Osami Shoji

ACS Chem. Biol., 14, 1637-1642 (2019) Chem. Commun., 54, 7892-7895 (2018) ChemBioChem, 19, 1601-1604 (2018)

Yuma Shisaka, Yusuke Iwai, Shiho Yamada, Hiromu Uehara, Takehiko Tosha, Hiroshi Sugimoto, Yoshitsugu Shiro, Joshua Kyle Stanfield, Kazuya Ogawa, Yoshihito Watanabe, Osami Shoji

Keita Omura, Yuichiro Aiba, Hiroki Onoda, Joshua Kyle Stanfield, Shinya Ariyasu, Hiroshi Sugimoto, Yoshitsugu Shiro, Osami Shoji, Yoshihito Watanabe

Masaki Hibino, Yuichiro Aiba, Yoshihito Watanabe, Osami Shoji

 
 
Catal Sci. Technol. 8, 434-442 (2018) Angew. Chem. Int. Ed.. 56, 15279-15283 (2017) Angew. Chem. Int. Ed., 56, 10324-10329 (2017)

Hiroki Onoda, Osami Shoji, Kazuto Suzuki, Hiroshi Sugimoto, Yoshitsugu Shiro, Yoshihito Watanabe

Hiromu Uehara, Yuma Shisaka, Tsubasa Nishimura, Hiroshi Sugimoto, Yoshitsugu Shiro, Yoshihiro Miyake, Hiroshi Shinokubo, Yoshihito Watanabe, Osami Shoji

Osami Shoji, Sota Yanagisawa, Joshua Kyle Stanfield, Kazuto Suzuki, Zhiqi Cong, Hiroshi Sugimoto, Yoshitsugu Shiro, Yoshihito Watanabe

   
Chemistry Letters, 46, 278-288 (2017) Catal Sci. Technol. 6, 5806-5811 (2016) Angew. Chem. Int. Ed. 53, 2862–2866 (2014)

Osami Shoji, Yoshihito Watanabe

Osami Shoji, Takashi Fujishiro, Kousuke Nishio, Yukiko Kano, Hiroshi Kimoto, Shih-Cheng Chien, Hiroki Onoda, Atsushi Muramatsu, Shota Tanaka, Ayumi Hori, Hiroshi Sugimoto, Yoshitsugu Shiro, Yoshihito Watanabe

Chikako Shirataki, Osami Shoji, Mitsuyoshi Terada, Shin-ichi Ozaki, Hiroshi Sugimoto, Yoshitsugu Shiro, Yoshihito Watanabe

 
Angew. Chem. Int. Ed. 52, 6606-6610 (2013) Chem. Sci. 4, 2344-2348 (2013) ChemBioChem 13, 2045-2047 (2012)
Osami Shoji, Tatsuya Kunimatsu, Norifumi Kawakami, Yoshihito Watanabe Norifumi Kawakami, Osami Shoji, Yoshihito Watanabe Norifumi Kawakami, Osami Shoji, Yoshihito Watanabe
Chem. Asian J. 7, 2286-2293 (2012) Catalysis Science & Technology. 2, 739-744 (2012) Angew. Chem. Int. Ed.46, 3656-3659 (2007)
Takashi Fujishiro, Osami Shoji, Norifumi Kawakami, Takahiro Watanabe, Hiroshi Sugimoto, Yoshitsugu Shiro, Yoshihito Watanabe Jiakun Xu,a Osami Shoji,Takashi Fujishiro, Takahiro Ohki, Takafumi Ueno, Yoshihito Watanabe Osami Shoji, Takashi Fujishiro, Hiroshi Nakajima, Misa Kim, Shingo Nagano, Yoshitsugu Shiro, Yoshihito Watanabe

pagetop