• Cover Gallery
  • 大学院生募集
  • 卒業生進路
  • Links

Cover Gallery

 
Chem. Commun., 54, 7892-7895 (2018) ChemBioChem, 19, in press (2018) Catal Sci. Technol. 8, 434-442 (2018)

Keita Omura, Yuichiro Aiba, Hiroki Onoda, Joshua Kyle Stanfield, Shinya Ariyasu, Hiroshi Sugimoto, Yoshitsugu Shiro, Osami Shoji Yoshihito Watanabe

Masaki Hibino, Yuichiro Aiba, Yoshihito Watanabe, Osami Shoji

Hiroki Onoda, Osami Shoji, Kazuto Suzuki, Hiroshi Sugimoto, Yoshitsugu Shiro, Yoshihito Watanabe

 
 
Angew. Chem. Int. Ed.. 56, 15279-15283 (2017) Angew. Chem. Int. Ed., 56, 10324-10329 (2017) Chemistry Letters, 46, 278-288 (2017)

Hiromu Uehara, Yuma Shisaka, Tsubasa Nishimura, Hiroshi Sugimoto, Yoshitsugu Shiro, Yoshihiro Miyake, Hiroshi Shinokubo, Yoshihito Watanabe, Osami Shoji

O. Shoji, S.Yanagisawa, J. Kyle Stanfield, K. Suzuki, Z. Cong, H. Sugimoto, Y. Shiro, Y. Watanabe

Osami Shoji, Yoshihito Watanabe

   
Catal Sci. Technol. 6, 5806-5811 (2016) Chemical Communications 51, 16609-16612 (2015) Angew. Chem. Int. Ed. 53, 2862–2866 (2014)

Osami Shoji, Takashi Fujishiro, Kousuke Nishio, Yukiko Kano, Hiroshi Kimoto, Shih-Cheng Chien, Hiroki Onoda, Atsushi Muramatsu, Shota Tanaka, Ayumi Hori, Hiroshi Sugimoto, Yoshitsugu Shiro, Yoshihito Watanabe

Hiroshi Nakajima, Mio Kondou, Taiki Nakane, Satoshi Abe, Takahiro Nakao, Yoshihito Watanabe, Takafumi Ueno

Chikako Shirataki, Osami Shoji, Mitsuyoshi Terada, Shin-ichi Ozaki, Hiroshi Sugimoto, Yoshitsugu Shiro, Yoshihito Watanabe

 
Angew. Chem. Int. Ed. 52, 6606-6610 (2013) Chem. Sci. 4, 2344-2348 (2013) ChemBioChem 13, 2045-2047 (2012)
Osami Shoji, Tatsuya Kunimatsu, Norifumi Kawakami, Yoshihito Watanabe Norifumi Kawakami, Osami Shoji, Yoshihito Watanabe Norifumi Kawakami, Osami Shoji, Yoshihito Watanabe
Chem. Asian J. 7, 2286-2293 (2012) Catalysis Science & Technology. 2, 739-744 (2012) Angew. Chem. Int. Ed.46, 3656-3659 (2007)
Takashi Fujishiro, Osami Shoji, Norifumi Kawakami, Takahiro Watanabe, Hiroshi Sugimoto, Yoshitsugu Shiro, Yoshihito Watanabe Jiakun Xu,a Osami Shoji,Takashi Fujishiro, Takahiro Ohki, Takafumi Ueno, Yoshihito Watanabe Osami Shoji, Takashi Fujishiro, Hiroshi Nakajima, Misa Kim, Shingo Nagano, Yoshitsugu Shiro, Yoshihito Watanabe
   
Inorg. Chem. 46, 5137-5139 (2007)    
Satoshi Abe, Takafumi Ueno, Reddy Pattubala A. N., Okazaki Seiji, HikageTatsuo, Suzuki Atsuo, Yamane Takashi , Nakajima Hiroshi, Watanabe Yoshihito    

pagetop