• Cover Gallery
  • 大学院生募集
  • 卒業生進路
  • Links

Cover Gallery

 
Catal Sci. Technol. 8, 434-442 (2018) Angew. Chem. Int. Ed.. 56, in press (2017) Angew. Chem. Int. Ed., 56, 10324-10329 (2017)

Hiroki Onoda, Osami Shoji, Kazuto Suzuki, Hiroshi Sugimoto, Yoshitsugu Shiro, Yoshihito Watanabe

Hiromu Uehara, Yuma Shisaka, Tsubasa Nishimura, Hiroshi Sugimoto, Yoshitsugu Shiro, Yoshihiro Miyake, Hiroshi Shinokubo, Yoshihito Watanabe, Osami Shoji

O. Shoji, S.Yanagisawa, J. Kyle Stanfield, K. Suzuki, Z. Cong, H. Sugimoto, Y. Shiro, Y. Watanabe

 
   
Chemistry Letters, 46, 278-288 (2017) Catal Sci. Technol. 6, 5806-5811 (2016) Chemical Communications 51, 16609-16612 (2015)

Osami Shoji, Yoshihito Watanabe

Osami Shoji, Takashi Fujishiro, Kousuke Nishio, Yukiko Kano, Hiroshi Kimoto, Shih-Cheng Chien, Hiroki Onoda, Atsushi Muramatsu, Shota Tanaka, Ayumi Hori, Hiroshi Sugimoto, Yoshitsugu Shiro, Yoshihito Watanabe

Hiroshi Nakajima, Mio Kondou, Taiki Nakane, Satoshi Abe, Takahiro Nakao, Yoshihito Watanabe, Takafumi Ueno

 
Angew. Chem. Int. Ed. 53, 2862–2866 (2014) Angew. Chem. Int. Ed. 52, 6606-6610 (2013) Chem. Sci. 4, 2344-2348 (2013)

Chikako Shirataki, Osami Shoji, Mitsuyoshi Terada, Shin-ichi Ozaki, Hiroshi Sugimoto, Yoshitsugu Shiro, Yoshihito Watanabe

Osami Shoji, Tatsuya Kunimatsu, Norifumi Kawakami, Yoshihito Watanabe Norifumi Kawakami, Osami Shoji, Yoshihito Watanabe
 
ChemBioChem 13, 2045-2047 (2012) Chem. Asian J. 7, 2286-2293 (2012) Catalysis Science & Technology. 2, 739-744 (2012)
Norifumi Kawakami, Osami Shoji, Yoshihito Watanabe Takashi Fujishiro, Osami Shoji, Norifumi Kawakami, Takahiro Watanabe, Hiroshi Sugimoto, Yoshitsugu Shiro, Yoshihito Watanabe Jiakun Xu,a Osami Shoji,Takashi Fujishiro, Takahiro Ohki, Takafumi Ueno, Yoshihito Watanabe
 
Angew. Chem. Int. Ed.46, 3656-3659 (2007) Inorg. Chem. 46, 5137-5139 (2007)  
Osami Shoji, Takashi Fujishiro, Hiroshi Nakajima, Misa Kim, Shingo Nagano, Yoshitsugu Shiro, Yoshihito Watanabe Satoshi Abe, Takafumi Ueno, Reddy Pattubala A. N., Okazaki Seiji, HikageTatsuo, Suzuki Atsuo, Yamane Takashi , Nakajima Hiroshi, Watanabe Yoshihito  

pagetop