• Cover Gallery
  • 大学院生募集
  • 卒業生進路
  • Links

Cover Gallery

   
Catal Sci. Technol. 6, 5806-5811 (2016) Chemistry Letters, 46, 278-288 (2017)  

Osami Shoji, Takashi Fujishiro, Kousuke Nishio, Yukiko Kano, Hiroshi Kimoto, Shih-Cheng Chien, Hiroki Onoda, Atsushi Muramatsu, Shota Tanaka, Ayumi Hori, Hiroshi Sugimoto, Yoshitsugu Shiro, Yoshihito Watanabe

Osami Shoji, Yoshihito Watanabe

 
 
Angew. Chem. Int. Ed. 52, 6606-6610 (2013) Angew. Chem. Int. Ed. 53, 2862–2866 (2014) Chemical Communications 51, 16609-16612 (2015)
Osami Shoji, Tatsuya Kunimatsu, Norifumi Kawakami, Yoshihito Watanabe Chikako Shirataki, Osami Shoji, Mitsuyoshi Terada, Shin-ichi Ozaki, Hiroshi Sugimoto, Yoshitsugu Shiro, Yoshihito Watanabe Hiroshi Nakajima, Mio Kondou, Taiki Nakane, Satoshi Abe, Takahiro Nakao, Yoshihito Watanabe, Takafumi Ueno
Chem. Asian J. 7, 2286-2293 (2012) ChemBioChem 13, 2045-2047 (2012) Chem. Sci. 4, 2344-2348 (2013)
Takashi Fujishiro, Osami Shoji, Norifumi Kawakami, Takahiro Watanabe, Hiroshi Sugimoto, Yoshitsugu Shiro, Yoshihito Watanabe Norifumi Kawakami, Osami Shoji, Yoshihito Watanabe Norifumi Kawakami, Osami Shoji, Yoshihito Watanabe
Inorg. Chem. 46, 5137-5139 (2007) Catalysis Science & Technology. 2, 739-744 (2012) Angew. Chem. Int. Ed.46, 3656-3659 (2007)
Satoshi Abe, Takafumi Ueno, Reddy Pattubala A. N., Okazaki Seiji, HikageTatsuo, Suzuki Atsuo, Yamane Takashi , Nakajima Hiroshi, Watanabe Yoshihito Jiakun Xu,a Osami Shoji,Takashi Fujishiro, Takahiro Ohki, Takafumi Ueno, Yoshihito Watanabe Osami Shoji, Takashi Fujishiro, Hiroshi Nakajima, Misa Kim, Shingo Nagano, Yoshitsugu Shiro, Yoshihito Watanabe

pagetop